Wonen

Beleidsplan Wonen

Logo 1dv

Er is een groot tekort aan woningen, met name in de sociale sector. Maar ook het aanbod van goedkopere woningen in de vrije sector stokt. Startende jongeren hebben het heel moeilijk, evenals mensen met een uitkering (denk aan ouderen met alleen AOW of wellicht aangevuld met een klein pensioentje, chronisch zieken, alleenstaanden, mensen in de WW of met een bijstandsuitkering). Het aantal daklozen is verdubbeld.

Er zijn veel ouderen die inmiddels in veel te ruime huizen wonen, maar niet kunnen/willen doorstromen omdat zij dan meer moeten gaan betalen. Het aantal scheefhuurders is blijvend te hoog. De 1e Demokritische Volksbeweging wenst een speciale regeling waarbij men betaalt naar woonoppervlak. Kleiner wonen wordt dan aantrekkelijk.

Een belangrijke reden voor de vermindering van de sociale huursector is het opleggen van de verhuurderheffing. Hierdoor hebben coöperaties duizenden woningen moeten verkopen.

De maandelijkse huursom zou inkomensafhankelijk moeten worden, waardoor de doorstroming wordt bevorderd. Dit gaat ook ongewenst scheefhuren (door positieverbetering steeds hoger inkomen en toch laag blijven huren) tegen. Om verpaupering te voorkomen zou er gevarieerd moeten worden gebouwd, met een mengvorm van huur en koop.

Een tijdelijke oplossingen kan in eerste instantie de bouw van tiny houses en het ombouwen van leegstaande bedrijfspanden en kantoren tot eenvoudige wooneenheden zijn. De kostendelersnorm laten wij vallen, waardoor samenwonen niet extra belast wordt. 

Ongebreidelde grondspeculaties liggen ten grondslag aan de oplopende woningprijzen, een gebrek aan woningen drijft de prijzen verder op tot onbetaalbaar voor hele bevolkingsgroepen.
Tevens moet worden voorkomen dat de volledige grondprijs per vierkante meter wordt doorberekend over alle wooneenheden per etage waar het appartementencomplexen betreft.

De regels voor bouwen zullen moeten worden aangepast, waarbij energieneutraal bouwen de norm zou moeten worden.

Grondspeculatie kan worden tegengegaan door te bepalen dat grasland, akkerbouwland en bosgrond over geheel Nederland, per categorie eenzelfde kostprijs heeft. Grasland binnen een bestemmingsplan in de Randstad is voor de veeteelt dan even duur als de weilanden in Groningen, Zeeland of Flevoland. Stel dat de economische waarde van een vierkante meter grasland landelijk € 10,00 zou zijn, kan een boer voor € 20,00 de vierkante meter worden uitgekocht, waarbij de overheid zorgplichtig is naar de uitgekochte eigenaar ten aanzien van het vinden van een locatie elders. Zou eventueel uit pure noodzaak een stukje bosgrond moeten worden onteigend, dan zal de economische waarde van € 2,00 worden verdubbeld naar hooguit € 4,00. Dit gaat gelden voor alle bouwlocaties verdeeld over geheel Nederland. Daarna gaat vraag en aanbod van woningen en bedrijfspanden de prijs bepalen.

Om op korte termijn een begin te maken met het oplossen van het woningtekort, moet met name de financiering van nieuwe woningen worden aangepakt. Indien de staat voor een periode van 10 jaar eenmalig 10 miljard tegen een minimaal rentepercentage op de kapitaalmarkt leent, om dit bedrag aan te wenden voor de oplossing van het woningtekort, hoeft de leensom niet bij de staatsschuld te worden opgeteld. Zonder grondspeculatie en met scherp calculerende projectontwikkelaars die gedwongen worden met minimale winstpercentages te werken, kan er in de nabije toekomst veel goedkoper worden gebouwd. Er dient goed te worden gekeken naar behoeften. De behoefte aan starterswoningen, woningen voor alleenstaanden en woningen voor ouderen, aangepaste woningen voor mensen met een beperking, maar ook woningen voor grote gezinnen, moeten goed in kaart worden gebracht, alvorens er wordt gebouwd. Tevens moet in kaart worden gebracht rond welke locaties de nood het hoogst is. Na 10 jaar zijn alle gerealiseerde woningen tegen kostprijs verkocht aan particulieren of woningcorporaties. Met de opbrengst kan het geleende bedrag van10 miljard probleemloos worden afgelost.

Door de grondspeculatie onmogelijk te maken, zullen ook de bouwkosten voor bedrijven significant worden beperkt. Dit kan aantrekkelijk zijn voor internationale bedrijven om zich in Nederland te gaan vestigen.

Op gemeentelijk niveau worden landelijk gelijke tarieven gehanteerd, waaronder de WOZ-tarieven, (ver)bouwvergunningen, rioolbelasting, huisvuilverwerking, parkeerplaatsen gehandicapten, parkeertarieven, paspoort aanvraag/verlenging, trouwakte, enz., enz.

Ten aanzien van AZC-centra worden zeer eenvoudige woningen gebouwd die aan minimaal noodzakelijke eisen moeten voldoen. Deze woningen moeten gezien worden als tijdelijke opvang voor vluchtelingen die op (korte) termijn terug moeten naar het land van herkomst.

Wij eisen proportioneel, risico gestuurd beleid als het gaat om gezond en veilig wonen. Denk hierbij aan asbestsanering, brandveiligheid, constructieve veiligheid en vocht- en schimmelwering in goed geïsoleerde woningen. Verder zouden meer wijken tot woonerf moeten worden opgewaardeerd.

De 1e Demokritische Volksbeweging wil dat er gestopt wordt woningen van het gas te halen. Gas is vooralsnog de goedkoopste en de milieuvriendelijkste energiebron.

Kortom, De 1e Demokritische Volksbeweging wil verantwoord investeren in wenselijk wonen, nu en voor de toekomst.