Veiligheid

Beleidsplan Veiligheid

Logo 1dv

Een algeheel gevoel van welzijn kan beginnen bij een gevoel van veiligheid. Veiligheid is een ruim begrip. Je veilig voelen is iets abstracts dat wel degelijk een concrete invulling kan krijgen.

In een stabiel land kan een sterk leger een gevoel van veiligheid geven, evenals de frequente aanwezigheid van publieksvriendelijke agenten op straat.
Uiteraard acceptabel gedrag door weggebruikers in het verkeer, maar ook stevige dijken tegen overstromingen geven een levensbehoudend gevoel van veiligheid.

Goede zorg, waarbij de reguliere zorg is verweven met complementaire zorg geeft een boost aan het algemene gevoel van welbehagen. Zeker als preventieve zorg prioriteit krijgt
In alles wil De 1e Demokritische Volksbeweging streven naar een zo optimaal mogelijke ervaring van veiligheid.

Een vrij land, omringd door andere vredelievende staten, zou zonder leger moeten kunnen. Zolang het Nederlandse leger nog steeds nodig blijkt te zijn, zal het goed getraind en uitgerust moeten zijn. Samenwerken met bv. België, Luxemburg en wellicht Denemarken, kan de effectiviteit alleen maar vergroten. Dan zouden de 3 onderdelen (leger, marine en luchtmacht) verdeeld kunnen worden. Tevens zouden bepaalde onderdelen ook binnen de landsgrenzen ten behoeve  van de veiligheid van de bevolking taken moeten kunnen uitvoeren.

De politie is er voor de burgers. De vertrouwensband met de bevolking dient op zeer korte termijn te worden hersteld. Meer blauw op straat mag nooit als bedreigend worden ervaren, wel afschrikkend voor mensen met kwade bedoelingen. Het vak van agent wordt weer aantrekkelijker, als de agent onderdeel gaat uitmaken van een veilig gevoel bij het publiek. Boetes uitdelen blijft een van de taken, het voorkomen ervan een uitdaging.

Voor extremere gevallen zou een derde veiligheidsdienst moeten worden opgericht. Een afdeling tussen de politie en het leger (LePo?) in, die de ME laat opheffen. Goed getrainde personen die als militair zijn opgeleid, maar politietaken kunnen overnemen als zich extreme situaties voordoen. Voorbeelden: ingrijpen bij gewelddadig gedrag van hooligans, georganiseerde misdaad als harddrugscriminaliteit, kinderhandel, goksyndicaten, gewelddadige motorclubs, jeugdbendes, enz., enz.

Dit onderdeel zou de ME kunnen vervangen en in kazernes ondergebracht moeten worden en door de regionale trias politica (burgemeester, officier van justitie en de politiechef) op te roepen zijn.
Ook bij wateroverlast en zoekacties naar vermisten of voortvluchtigen kan deze groep van toegevoegde waarde zijn. Door cijfers goed zichtbaar op het uniform te dragen komen gezagsdienaren uit de anonimiteit. Dit in het kader van volledige transparantie.
Leden van deze brigades (LePo’s) zijn een extra versterking als de landsgrenzen worden bedreigd, maar kunnen van toegevoegde waarde zijn bij extreme dreigingen binnen de landsgrenzen.

Iedereen heeft recht op een veilige omgeving. Justitie heeft de plicht iedereen, van welke afkomst dan ook, gelijkwaardig te beoordelen, berechten en eventueel te bestraffen. Van enige vorm van discriminatie mag geen sprake zijn. Taakstraffen zouden tot een minimum moeten worden beperkt. Van (langdurige) detentie wordt een recidivist niet beter. De portemonnee is een ander verhaal. Het gros van de overtredingen, maar ook misdrijven is af te doen met een boete die voor iedereen even zwaar voelt: inkomens en/of vermogensafhankelijk. Dit systeem moet dan uiteraard ook voor verkeersovertreders worden ingevoerd. (zie beleidsplan Samenleving)

Een specifiek onderdeel van het totale lespakket op alle scholen dient uit te gaan van een aantal elementaire basiswaarden die meteen en op langere termijn het klimaat van veiligheid verbeteren. Gedacht moet worden aan bv.: behandel de aarde en alles wat daar op leeft met respect, geef hulp en vriendelijkheid waar dat nodig is, wees altijd waarheidsgetrouw & eerlijk en neem de volledige verantwoordelijkheid voor je eigen acties.


Als mensen weer ’s avonds de straat op durven, zal dat stessverlagend werken.

Vredelievende demonstraties dienen begeleid en nimmer bestreden te worden.

Er mag absoluut nooit gediscrimineerd worden, ook niet waar het om veiligheid gaat. Maar ook andersom mag een groep met allochtone achtergrond nooit worden ontzien, om vermeende discriminatie te voorkomen (of uit angst). Of nu een groep Friezen, Marokkanen, Amsterdammers, Turken, Limburgers, Antillianen of een gemêleerde groep motorrijders in clubverband, andere mensen, bv in een zwembad terroriseren, dan moet die groep worden aangepakt en mag het niet zo zijn dat ouders van gepeste kinderen het advies krijgen elders te gaan zwemmen.

De inwoners van ons land staan centraal, de politie, het leger en het mobile legeronderdeel LePo zijn uitsluitend dienend. Dienend om te zorgen voor meer welzijn en een gevoel van algeheel welbehagen voor iedereen. Voor corrupt handelen binnen de overheid moet een aparte strafparagraaf komen. De veiligheid op de weg is in het beleidsplan Samenleving en de zorgveiligheid in het Zorgplan beschreven.