Sociaal

Beleidsplan Sociaal

Logo 1dv

Ziek worden, ontslag krijgen en/of onder de armoedegrens leven is zo goed als altijd geen bewuste keuze. Vaak zullen uitzichtloosheid, depressieve gevoelens en te weinig scholing als oorzaak gezien worden. De begeleiding van kansarmen laat veel te wensen over. Soms zijn maatregelen nodig om mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen.

Kopen op afbetaling zou verboden moeten worden. Gezonde voeding moet financieel aantrekkelijk worden gemaakt, terwijl ongezond zwaarder belast dient te worden.
De overheid zal voor betaalbare woningen in de sociale sector moeten zorgen (zie Kernpunten Wonen) Voor starters zou een premie-koopwoning met subsidie gespreid over 10 jaar heringevoerd moeten worden.

Het minimumloon wordt opgetrokken, waardoor ook de uitkeringen mee stijgen. Daardoor zijn toeslagen en subsidies minder nodig tot zelfs onnodig. Uitkeringen kunnen dan als een basis inkomen worden gezien, echter niet onvoorwaardelijk. Er blijft een sollicitatieplicht.

Zolang de minima nog grotendeels afhankelijk zijn van toeslagen, moeten die rechtstreek naar de instantie(s), waarvoor die zijn bedoeld, worden overgemaakt (huursubsidie naar de huisbaas, zorgtoeslag naar de ziekenkostenverzekeraar, het pgb naar de hulpverlener, enz.). Verder moet worden voorkomen dat boetes voor wanbetaling worden gestapeld.

Aan werklozen moet perspectief op een goede opleiding en/of een passende baan worden gegeven. Huisuitzettingen moeten tot het uiterste worden voorkomen, zelfs onmogelijk worden indien er kinderen bij zijn betrokken.

Het moet een uitdaging worden de nu nog noodzakelijke voedselbanken overbodig te maken.

Het is niet juist dat alle mensen op een vaste leeftijd met pensioen gaan. De 1e Demokritische Volksbeweging denkt aan een vastgestelde werkzame periode van 43 jaar. Werknemers die op 17 jarige leeftijd beginnen met werken, kunnen op 60 jarige leeftijd met pensioen. Langstudeerders die pas op 27 jarige instromen gaan door tot hun 70e. Mensen met zwaar lichamelijk werk zijn meestal te vinden in de eerste groep. Zij kunnen daardoor ook rond hun 60e stoppen met werken. Studenten die het ‘kalm aan’ doen zullen om die reden langer moeten doorwerken. Dit is eerlijker, beperkt onnodig langstuderen en ontziet zware beroepen.

Wenst een werknemer korter te werken dan de voorgestelde 43 jaar (met recht op een volledige uitkering), zal die persoon genoegen moeten nemen met een lagere uitkering.

Alle vormen van onderwijs en het openbaar vervoer (OV) moeten gratis worden. Geen enkele vorm van onderwijs mag ooit worden uitgesloten voor mensen met een (te) smalle beurs. De dienstverlening moet dan wel beter en uitgebreider, door meer lijnen en tevens op alle lijnen meer capaciteit te realiseren. Indien het OV gratis wordt, is de noodzaak een eigen auto te bezitten minder tot niet meer aanwezig. Dit is kostenbesparend en heeft daarnaast ook nog eens positieve gevolgen voor het milieu.

De participatiewet moet in de visie van De 1e Demokritische Volksbeweging van tafel en de sociale werkvoorzieningen komen wat ons betreft weer terug.

Alle werknemers zouden middels een zeer beperkte looninhouding automatisch lid moeten worden van een vakbond naar keuze, waarvan de organisatie en structuren overeenkomen met de principes van het AS-systeem. (de leden kiezen de directie, de directie voert uit wat de leden willen en de onderhandelingen met de werkgevers zijn volledig transparant en worden gecommuniceerd met de achterban)

Mensen in de bijstand winnen met het vinden van een baan aan zelfvertrouwen en krijgen in het algemeen een positiever zelfbeeld. Het geeft een beter gevoel van eigenwaarde en bezorgt de werknemer in het gunstigste geval het idee gewaardeerd te worden. Inkomenszekerheid, bij voorkeur via een vaste baan, levert minder tot geen financiële zorgen meer op, daardoor ook veel minder stress. Dit allemaal samen leidt weer tot minder fysieke en mentale kwalen en klachten, waardoor de druk op de zorg en inherent daaraan de zorgkosten automatisch worden verlaagd, terwijl de productiviteit op de werkvloer op peil kan blijven, of zelfs kan verbeteren.

Voor een gevoel van zekerheid kan een vaste betrekking veel stress en problemen voorkomen. Door meer betrokkenheid en eventueel de bereidheid -ter verhoging van de vakbekwaamheid- cursussen te volgen, kan de werkrelatie sterk worden verbeterd. Ook de werkgever kan hier baat bij hebben, wat de werksfeer structureel kan verbeteren omdat de werknemer zich meer betrokken gaat voelen.

Raakt een werknemer echter voordat het minimumloon structureel is verhoogd volledig buiten eigen schuld in de bijstand, dan wil De 1e Demokritische Volksbeweging een hogere bijstandsuitkering en coulance van de belastingdienst bij kleine giften uit de omgeving en beperkte bijverdiensten. Er dient een onafhankelijk instituut of Arbitragecommissie te komen, waar werknemers terecht kunnen voor bescherming indien zij onrechtmatig worden ontslagen als gevolg van een werkconflict, waar tot dusver alleen een werknemer aan het kortste eind trekt.

Kinderbijslag dient inkomensafhankelijk te worden. Dit moet afbouwend gelden tot aan een bepaald maximum inkomen. De jaarlijkse zorgpremie moet eveneens inkomensafhankelijk (solidariteitsprincipe) worden gemaakt. Na optrekking van het minimumloon en daaraan gekoppeld de uitkeringen kunnen toeslagen en subsidies worden afgeschaft. Scheelt een hoop ambtelijke bureaucratie en is kostenbesparend.

De 1e Demokritische Volksbeweging wil de woningnood oplossen door betaalbare woningen met (bijna) gratis door de staat geleend geld (10 miljard?) mogelijk te maken, waarbij (grond)speculatie wordt uitgebannen. Projectontwikkelaars in dienst van woningcorporaties werken met minimale winstmarges. (zie Wonen)
Na circa 10 jaar kan van de reële opbrengsten van de gebouwde extra woningen, de miljardenschuld worden afgelost. De geleende gelden worden 10 jaar lang niet opgeteld bij de staatsschuld, maar als investeringsfonds toegevoegd aan het werkkapitaal ten behoeve van woongenot. Het zal de woningmarkt op een lager prijsniveau stabiliseren.

Het UWV verandert van een bureaucratische moloch tot een mensvriendelijk instituut dat de werkzoekende actief bij gaat staan een passende baan te vinden. Het moet een dienstverlenende organisatie zijn, niet een verlengstuk van een knellende overheid. Medische keuringen worden uitsluitend door onafhankelijke vakbekwame keuringsartsen uitgevoerd, waarna het UWV met de uitkomsten samen met de klant aan de slag gaat. Als de wens bij de klant aanwezig is zich om te scholen of aanvullende cursussen te volgen, kan/moet het UWV hier een sturende rol in gaan spelen.