Milieu

Beleidsplan Milieu

Logo 1dv

Afgezien van het feit dat de aarde sinds de laatste IJstijd, dus al 11.000 jaar, aan het opwarmen is, zonder dat de mens daarbij van invloed was -de zeespiegel is immers sinds die laatste grote IJstijd met 40 meter gestegen- vindt De 1e Demokritische Volksbeweging dat de opwarming niet nodeloos verder moet stijgen. Evenwel moet niet uit het oog worden verloren dat alle inspanningen van de totale Nederlandse bevolking samen, in het niet vallen bij grootvervuilers als VS, China, India en Rusland die amper tot geen maatregelen treffen. Dit nog los van de vele immense bosverbrandingen. Geïnitieerd door heel veel overheden worden per dag duizenden voetbalvelden aan oerbossen verbrand ten behoeve van o.a. de verbouw van gemanipuleerde soja en de palmolie-industrie. Milieutechnisch een ongekende ramp voor de aarde en haar bewoners. Deze branden en de ongelimiteerde fijnstofuitstoot door de zware-, de chemische- en farmaceutische industrieën wereldwijd, zorgen voor een enorme vervuiling, waar de Nederlandse overheid geen vat op heeft. Uiteraard mag de bevolking hier absoluut niet voor opdraaien.

Daarom wil De 1e Demokritische Volksbeweging bewuste regelgeving om een milieubeleid te koppelen aan een betere gezondheid en meer welzijn voor de inwoners. Daarom dienen te allen tijde de vervuilers te betalen.

De bio-industrie moet worden afgebouwd richting nul. Er moet bewust beleid worden gevoerd om te komen tot duurzame consumptie, waarbij gezonde voeding vrij van b.t.w. dient te zijn. B.t.w. op ongezonde producten mag wat De 1e Demokritische Volksbeweging betreft worden verhoogd naar 25%.
Tevens moet er vol worden ingezet op energie-neutrale woningbouw.

Om het aantal autoritten zoveel mogelijk te beperken moet het O.V. gratis en thuiswerken gestimuleerd worden. De uitstoot wordt dan aanzienlijk verminderd, zeker als ook de 25-50-75-100- kilometerregel op het Nederlandse wegennet wordt ingevoerd. Er zijn dan minder nieuwe wegen nodig en bestaande wegen zijn door een snelheidslimiet van 100 km/uur minder aan slijtage onderhevig. Fijnstofschade door slijtage van autobanden zal eveneens significant verminderen.

Daarnaast is De 1e Demokritische Volksbeweging van mening dat ook geothermische energiewinning volgens het principe van Geo2Energy (aardwarmte) een serieuze optie is als alternatief voor fossiele brandstoffen.

Uit de eerste berekeningen is gebleken dat slechts 15 geruisloze Geo2Energy centrales, elk van 10.000 m2 oppervlak, voldoende zijn om te voorzien in de totale Nederlandse energiebehoefte.

Maar ook de toepassing van elektrolyse is bijzonder milieuvriendelijk. Het is namelijk mogelijk waterstof te winnen uit water. Elektrolyse splitst water in waterstof en zuurstof. Waterstof als energiebron is eenvoudig op te slaan. Helaas is voor elektrolyse op grote schaal veel energie nodig. Voor die energievoorziening moet er aandacht komen voor het “Plan Lievense”: een enorm binnenmeer in het Markermeer met hele hoge dijken. Windmolens pompen water door buizen, voorzien van turbines, naar boven. Hierdoor wordt energie opgewekt, geschikt voor elektrolyse. Bij windstilte kan het water door dezelfde buizen terug het Markermeer in stromen: wederom stroom. Is het meer vol, kunnen de molens rechtstreeks energie leveren. Het “energie-meer” vol water fungeert dan als een immense natuurlijke accu. Dit zorgt voor een constante energievoorziening. (Alleen hier zouden zonnepanelen aanvullend tijdens windstiltes van nut kunnen zijn.)

In plaats van zo’n enorm waterbassin als natuurlijke accu, zou ook naar veilige kernenergie gekeken moeten worden. Kernenergie is wellicht een prima optie, indien wordt uitgegaan van thoriumreactoren.

Immers zonnepanelen en windmolens zijn minder milieuvriendelijk dan de bevolking is voorgespiegeld. Fabricage van alle onderdelen ten behoeve van wind- en zonne-energie, opgeteld bij de bijna onmogelijke recycling aan het einde van de levensduur van deze energie-opwekkers, kost meer energie dan ze ooit kunnen produceren.

Ontbossing en onnodige houtkap moet gestopt; langs snelwegen en waar mogelijk in de middenbermen moeten extra bomen en struiken worden aangeplant.

De 1e Demokritische Volksbeweging wil af van fossiele brandstoffen.

Waar milieuonvriendelijk gedrag extra belast zou moeten worden, dienen duurzame vormen van leven en wonen beloond te worden

De 1e Demokritische Volksbeweging wil het aantal vliegbewegingen drastisch verminderen. Het hoogste b.t.w.-tarief zal op de vliegtickets moeten worden toegepast. Kerosine gaat wat ons betreft worden belast met hetzelfde accijnspercentage als op fossiele brandstoffen. Verder zal er een extra heffing komen op korte afstandsvluchten, daar waar nu al treinverbindingen als alternatief aanwezig zijn. Binnenlandse vluchten en die naar bijvoorbeeld Brussel, Parijs en Londen moeten daarom met extra prijsverhogingen worden ontmoedigd.

Milieutechnisch moet het reduceren van ultra- en nanofijnstof een speerpunt worden. Deze vormen van fijnstof zijn de oorzaak van heel veel gezondheidsproblemen. Nu wordt alles wat kleiner is dan 23 nanometer niet meegerekend in de vervuilingsnormen, terwijl het de oorzaak is van veel gezondheids- en milieuschade.

Eveneens heel vervuilend en dus schadelijk voor de gezondheid zijn bestrijdingsmiddelen binnen de landbouw. Deze giftige producten moeten tot een minimum worden beperkt en daar waar mogelijk vervangen door natuurlijke middelen. Roundup en aanverwante producten moeten per direct worden verboden.

De 1e Demokritische Volksbeweging wil dat er een hoge prioriteit wordt gegeven aan het verbeteren van de kwaliteit van leidingwater. Nu nog blijven na zuivering o.a. zware metalen, chloor en resten van hormoonverstorende stoffen van medicijnen als chemo, antidepressiva, maagzuurremmers, bloeddrukverlagers, pijnstillers, anticonceptiepillen, Ritalin, enzovoort achter in ons consumptiewater.

Overwogen moet worden een parallelle waterleiding te realiseren met gewoon schoon water voor o.a. douchen, doorspoelen toilet, schoonmaakwerkzaamheden en sproeien van tuinen. Idem voor agrarische bedrijven zoals drinkwater voor de dieren en het reinigen van grote bedrijfsruimtes en machinerieën.

Het gebruik van plastic, met name als verpakkingsmiddel, zal drastisch moeten worden aangepakt. Vele plasticsoorten zijn niet of nauwelijks afbreekbaar. De zich opstapelende plasticbergen en de onafzienbare plasticsoep in de wereldzeeën zijn voor ons een toenemende zorg. Door de wereldwijde ophoping van plastic afval worden grote milieurampen veroorzaakt.