Landbouw

Beleidsplan Landbouw

Logo 1dv

Onder landbouw verstaan we zowel akkerbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt, maar ook visserij. Eigenlijk alles wat plant en dier betreft.

We moeten ons bewust zijn wat de samenleving vraagt en daar naar handelen. De samenleving vraagt agrarische producten die mensen gezond houden, die bijdragen aan hun welbevinden en die geproduceerd zijn op een wijze waar we een goed gevoel bij hebben.

De 1e Demokritische Volksbeweging staat voor boeren en tuinders die produceren op een manier die de aarde voor huidige en toekomstige generaties leefbaar houdt en bijdraagt aan de energietransitie.

De 1e Demokritische Volksbeweging komt op voor een goede positie van boeren en tuinders in de keten, voor een goed gezinsinkomen en voor continuïteit van agrarische bedrijven over generaties heen.

We weten dat de stedelingen voor hun groene ambities niet zonder het platteland kunnen en staan voor een aantrekkelijk landschap waarin mensen kunnen wonen, werken en recreëren.

Grondverrijking op natuurlijke basis moet het overvloedige gebruik van kunstmest vervangen. Per grondsoort kan een extra injectie van stikstof, fosfaat en kalium wenselijk zijn. Op chemische toevoegingen moet een taboe komen. Kunstmest zorgt op termijn voor uitputting en verarming van de grond.

De beschikbare grond in Nederland is beperkt. Naast landbouw vindt De 1e Demokritische Volksbeweging ook biodiversiteit, ecologische veerkracht, natuur en duurzaamheid belangrijk. Een voedselbos voldoet aan al deze eisen en zou voor de toekomst een goede rol kunnen spelen als het aankomt op een ecologisch verantwoorde voedselvoorziening van Nederland. In voedselbossen wordt landbouw met natuur gecombineerd voor een duurzame voedselproductie. Het is een biodivers systeem dat ook nog eens voor voedselproductie zorgt. Een voedselbos is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een extreem hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (van biomassa) van een voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig.

Een natuurlijke omgeving kent geen monocultuur. De manier waarop nu grootschalige landbouw wordt toegepast trekt een zware wissel op het milieu, de natuur en ons welzijn.
De natuurlijke situatie in de tropen en hun nabootsing door voedselbossen in onze gematigde streken, bieden aanknopingspunten voor een werkelijk betere landbouw. Agro forestry betekent een landbouwomgeving met bomen en voedselplanten, zodanig ingericht dat er zowel oogst van de bomen als van de andere voedselgewassen is en dat tegelijkertijd het natuurlijke systeem verbetert dan wel in tact blijft. De natuur moet immers het werk doen.

Het laten lopen van vee op silvo pasture (bosjeslandschap) is een van de meest voor de hand liggende methoden om meer bomen in te zetten, zonder dat dit grote veranderingen vereist.
Hedendaagse voedselbossen bevatten veel exoten, eetbare planten uit andere werelddelen. Sommige waren al bekend als sier- of kamerplant en blijken uitstekend eetbaar, andere worden min of meer nieuw geïntroduceerd of werden zelden toegepast, nu opeens steeds meer.

Dieren hebben ook gevoel en kennen emoties. Daar dient serieus rekening mee te worden gehouden. De oplopende stress die b.v. kippen in overvolle hallen en varkens opgehokt in varkensstallen opbouwen, is onacceptabel. De 1e Demokritische Volksbeweging eist voldoende leefruimte voor alle dieren om zich behaaglijk te voelen. Dit geldt zeker als dieren in grote getalen worden vervoerd. Vervoer over lange trajecten moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Per veeteeltbedrijf dient een gesloten watervoorziening te komen. Zowel drinkwater alsook water voor het reinigen van stallen, materialen en machines. Water voor dieren buiten, maar ook voor dieren binnen en voor het reinigen van bedrijven komt van opgevangen hemelwater en/of grof gezuiverd slootwater. Eventueel kan er gebruik worden gemaakt van opgepompt grondwater.
Ten aanzien van alle dieren propageert De 1
e Demokritische Volksbeweging dat dieren zoveel mogelijk gebruik maken van een natuurlijke en vertrouwde leefomgeving. Dat zal voor veel dieren kunnen betekenen dat ze afwisselend binnen met genoeg leefruimte, als ook buiten kunnen vertoeven.

De 1e Demokritische Volksbeweging wil uitbreiding van zonnepanelenweides en windmolenparken tegengaan. Zowel zonnepanelen, als windmolens, zijn milieubelastender dan door de producenten en hun lobbyisten wordt voorgespiegeld. De fabricage, maar ook het aftuigen, verwerken en recyclen na verloop van diverse jaren van gebruik, zijn milieutechnisch nog steeds niet opgelost.
Behalve horizonvervuilend, zorgen ze voor onwenselijke straling en nemen schaarse grond voor ecologische bedrijfsvoering in beslag.