Economie en Financiën

Beleidsplan Economie en Financiën

Logo 1dv

Bij normale omstandigheden in een gezonde economie leidt krediet-groei meestal tot een toename van de economische activiteit. Krediet-afname leidt juist meestal tot een afname van de economische activiteit In een normale economie bepaalt de ruilcapaciteit (geldmassa) de conditie van de fysieke economie.
In het huidige systeem beheren de grote banken het kredietvolume en de omvang van de geldmassa. Zo bepalen zij wanneer de fysieke economie groeit of krimpt. En daar wil De 1e Demokritische Volksbeweging paal en perk aan stellen.

Glass-Steagall pleitte in 1933 al voor een splitsing van de bankensector in systeembanken en zakenbanken.
Systeembanken (nutsbanken) regelen betaalhandelingen, sparen, pensioenen, hypotheken en wellicht verzekeringen. Deze nutsbanken zijn van levensbelang voor een goed functionerende samenleving en zouden om die reden deels of volledig genationaliseerd moeten worden. Nutsbanken zijn dan geen speelbal van speculanten en kunnen/mogen daarom ook niet omvallen.
Zakenbanken (investeringsbanken) die zich bezighouden met winst, marktwerking en ingewikkelde financiële producten (beleggen, speculeren, werken met opties, derivaten, (risicovolle) ondernemingen financieren, enz.), kunnen zonder staatsbemoeienissen en moeten worden gezien als gewone beursgenoteerde bedrijven, waar winsten kunnen worden gemaakt, maar die ook failliet kunnen gaan bij tegenslagen, crises of mismanagement. Dit voorkomt dat de staat met belastinggeld een fout bedrijf moet redden, of een fout beleid met diezelfde financiële middelen moet rechtvaardigen.
Overwogen moet worden om tevens verzekeringen genationaliseerd aan te bieden. Burgers dekken risico’s af door zich te verzekeren. Dan mogen ze niet overvallen worden door kleine lettertjes, marktwerking en dubieus handelen uit winstbejag. Basale financiële diensten moeten in dienst staan van de bevolking. Commerciële verzekeraars kunnen aanvullende producten aanbieden die niet in basis verzekeringspolissen voorkomen.

De 1e Demokritische Volksbeweging wil de schulden met de betaalcapaciteit door nationalisatie van het geldsysteem in balans brengen en houden, waardoor een duurzame economie ontwikkeld kan worden zonder krediet- of bankencrises.

Geld is een afspraak die bij betaaltransacties bevestigd kan worden. Gedacht kan worden aan elektronisch (e-bankieren, pinpas, chipknip, etc.) of met contante middelen als bankbiljetten en/of munten.
Daar waar geld niet overeenkomt met de reële waarde van een klompje goud gelijk aan het getal dat op de munt of het biljet staat, is geld derhalve een afspraak en kan er altijd geld gegenereerd worden voor grootschalige projecten. Een eventuele eigen munt (de gulden?) geeft de staat mogelijkheden de economie te ‘sturen’. De Nederlandse Bank kan dan re- of devalueren. Maar de munt van elk relatief klein land kan dan ook een speelbal van speculanten worden, waardoor een monetair solistisch optredende natie failliet kan gaan. Een eigen ‘gedekte’ munt behoedt de economie voor door zakenbankiers veroorzaakte crises en speculanten.

Voor De 1e Demokritische Volksbeweging is een OBI geen reële optie, omdat het de prikkel tot presteren en het volbrengen van zware en/of onaantrekkelijke beroepen wegneemt. Wie gaat dan nog op de knieën stratenmaken, wie rukt om 2 uur ’s nachts als brandweerman uit en welke bakker gaat nog 6 nachten achtereen om 4 uur zijn bed uit? Krijgen rijke mensen én hun partners (Willem Alexander en Maxima, de dochter van Freddy Heineken en Nina Brink en haar man Pieter Storms) dan ook een OBI-uitkering?

Wel is De 1e Demokritische Volksbeweging voorstander van een significante verhoging van het minimum loon en gekoppeld daaraan het optrekken van de ww. en de bijstand, waardoor verschillende toeslagen geminimaliseerd dan wel afgeschaft zouden kunnen worden.
Om voor bijstand in aanmerking te komen zou altijd een tegenprestatie gevraagd mogen worden.

In het onderwijs en in de zorg kunnen extra handen veel werkdruk wegnemen. Tevens lenen buitendiensten bij de gemeenten zich er uitstekend voor om een zinvolle dagbesteding, arbeidsethos, gevoel van eigenwaarde en een bepaald dagritme te realiseren.

Wat te doen tijdens een crisis? Bezuinigen helpt niet. Meer aflossen helpt zeker niet. Economische stimulering helpt niet. Harder werken helpt ook al niet.

Niets helpt, want het huidige systeem is het probleem. Als geld weer gedekt wordt door waarde (goud, edelstenen) en de banken zijn verdeeld in systeem- en zakenbanken, zal ons land niet, of minder gevoelig worden voor wereldwijde crises. Na invoering van een eigen munt moet het inlossen van de staatsschuld ter hand worden genomen. Bij wet zal de Staat dan geen schulden mogen hebben. Investeringen die binnen 10 jaar ingelost worden komen niet ten laste van de staatsschuld. (zie o.a. Wonen en ook Onderwijs.)

In het kader van armoedebestrijding en de daarbij horende nivellering wordt het belastingsysteem ingrijpend hervormd. De belastingdienst zelf zal om te beginnen volledig transparant moeten functioneren. Verschillende vormen van belastingheffing en sommige tarieven zullen kritisch tegen het licht worden gehouden.

Door loonbelasting af te schaffen tot en met modaal, kan een verhoogd besteedbare inkomen ervoor zorgen dat er meer bestedingsruimte komt voor met name de onderkant van de samenleving. Minder geldzorgen zorgt voor minder stress en beperkt het aantal relatieproblemen, waardoor o.a. de zorgkosten kunnen worden gedrukt. De zorg gaat dan worden ontlast en het algehele welzijn wordt verhoogd.

De topambtenaren bij de belastingdienst worden gelijk de bewindslieden en senatoren partij-onafhankelijk op basis van kennis en kunde aangesteld en eventueel ontslagen, zoals in de Pluchen Revolutie is aangegeven. Aparte bv-tjes en/of staatjes in de staat zijn, waar het (semi)overheidsorganisaties betreft, absoluut taboe.

Het hele pensioenstelsel wordt drastisch hervormd. Pensioenen mogen niet afhankelijk zijn van een rigide rekenrente. De ingangsdatum van de pensioenrechten wordt niet meer leeftijdsafhankelijk, maar gerelateerd aan het aantal gewerkte jaren, inclusief onvrijwillige werkloosheidsperiodes. Dan is de bijvangst dat veel zware beroepen worden ontzien en (te) langstuderen minder profijtelijk zal zijn.
Tevens zijn de werknemers die pensioenpremies afdragen en zij die reeds van een pensioen genieten mede bepalend als het gaat om benoeming van directie en de te volgen koers. Opgebouwde pensioenrechten zijn persoonsgebonden en zouden na overlijden toe moeten vallen aan een nog levende partner. Ontslag(dreiging) mag niet ook pensioenbreuk(stress) opleveren.

 

De 1e Demokritische Volksbeweging wil stoppen met het ESM. (Europees stabiliteitsfonds) Vooral omdat dit fonds in geen enkele context democratisch wordt gecontroleerd.
Ook moet Nederland afzien van deelname aan dubieuze internationale verdragen en/of afspraken waaronder TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership oftewel het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag) met de VS & CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement met Canada – ook een vrijhandelsakkoord) en kritisch gaan kijken naar andere internationale afspraken.
Een Nexit gaat er automatisch voor zorgen dat bepaalde bevoegdheden worden teruggehaald. Het oude EEG model kan als dat de economie vooruit helpt uitsluitend op economische gronden nieuw leven worden ingeblazen.

Noodzakelijke grootschalige ontwikkelingsprojecten mogen niet afhankelijk zijn van recessieperioden en/of een tekort op de rijksbegroting. (Urgente) projecten op het gebied van bijvoorbeeld wetenschappelijk- en technologisch onderzoek, gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, enz. zullen zonder dat ze bij de staatsschuld worden opgeteld moeten worden voorgefinancierd. Schulden die door de staat worden aangegaan voor projecten die zich niet terugverdienen, moeten verboden worden.

De 1e Demokritische Volksbeweging wil af van fossiele brandstoffen. Kernenergie is een optie indien wordt uitgegaan van thoriumreactoren. Waterstof als energiedrager is een interessante optie. We dienen te investeren in het energie-onafhankelijk maken van Nederland. Ook het idee van Lievense en geothermische energiewinning (zie programmapunt Milieu) zou nader moeten worden bekeken.

Nederland hoort tot een van de meest welvarendste landen ter wereld. Toch wordt het aantal voedselbanken nog steeds uitgebreid en komen nieuwe behoeftigen op een wachtlijst voor gratis voedsel. Dit is voor een zich beschaafd noemend land beschamend. Iedereen dient te profiteren van een gerealiseerde collectieve welvaart. Welvaart mag nooit selectief worden ervaren, maar hoort ten goede te komen aan alle burgers. Daarom moeten we armoede uit ons land bannen, waardoor het algehele welzijn structureel wordt verhoogd. Immers mensen staan bij De 1e Demokritische Volksbeweging centraal.